(770) 513-1933
 
  Bar Products
 

 
 

 

Flat Sheared & Edged

1/8" thru 1/2" Thickness
1/2" thru 8" Widths
304, 304/L, 316, 316/L
Special Sizes Available

 

Flats True Mill

1/8" thru 2" Thickness
1/2" thru 6" Widths
303, 304, 304/L, 316, 316/L


Round Bars

1/8" thru 8"
303, 304, 304/L, 316, 316/L, 410, 416, 630 (17-4 PH)
Special Sizes Available
3" + Available Cut to Length

 

Bearing Quality Bar

1/8" thru 3"
303, 304


 

Square & Hex Bar

3/16" thru 3"
303, 304


 

Angle - Equal Leg

1/2" x 1/2" x 1/8" thru 6" x 6" x 1/2"
304, 304/L, 316, 316/L


 

Angle - Unequal Leg

2" x 1" x 1/4" thru 6" x 4" x 1/2"
304, 304/L, 316, 316/L